Великобудищанська громада
Полтавська область, Миргородський район

Строкова служба

Строкова служба

Строкова служба – це вид військової служби, яку громадяни України проходять з метою здобуття військово-облікової спеціальності. Військовослужбовці строкової служби до участі в ООС не залучаються – вони проходять військову службу в пунктах постійної дислокації військових частин, і основним їх завданням є набуття практичних навичок і умінь для збройного захисту Вітчизни. Строки проведення призову громадян України на строкову військову службу визначаються Указом Президента України, який публікується в засобах масової інформації не пізніше як за місяць до початку проведення чергового призову громадян України на строкову військову службу. Призов громадян України на строкову військову службу здійснюється міськими (районними) державними адміністраціями (виконавчими органами міських рад) у взаємодії з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки.

На строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров’я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

Громадяни призовного віку в добровільному порядку можуть бути прийняті на військову службу за контрактом на умовах, визначених частиною першою статті 20 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», та в порядку, визначеному положеннями про проходження військової служби громадянами України.

Для військовослужбовців строкової служби передбачені наступні пільги:

користування правом безоплатного проїзду всіма видами транспорту загального користування міського, приміського та міжміського сполучення (за винятком таксі);

безоплатне відправлення та одержання листів, а також безкоштовне відправлення посилкою особистого одягу після призову;

безоплатне санаторно-курортне лікування при наявності медичних показань (таке ж право мають курсанти вищих військово-навчальних закладів ;

збереження протягом усього терміну служби житлового приміщення, яке вони займали до призову на службу. Вони не можуть бути зняті з обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

при звільненні з військової служби зараховуються для продовження навчання до того навчального закладу, де вони навчалися до призову на військову службу, незалежно від форми навчання;

працевлаштування у тримісячний строк після звільнення з військової служби на те ж підприємство, в установу чи організацію (або їх правонаступників), де вони працювали до призову на військову службу, і на посаду, не нижче за ту, що вони займали до призову;

зарахування строку військової служби до стажу державної служби.

Для сімей військовослужбовців строкової служби передбачені наступні пільги:

дітям військовослужбовців за місцем проживання їх сімей у першочерговому порядку надаються місця у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах і дитячих оздоровчих таборах незалежно від форм власності;

переважне право при прийнятті на роботу і залишення на роботі при скороченні чисельності або штату працівників, а також за першочергове направлення для професійної підготовки, підвищення кваліфікації і перепідготовки з відривом від виробництва та виплата на період навчання середньої заробітної плати ;

працевлаштування у першочерговому порядку дружин військовослужбовців строкової служби у разі їх звільнення при скороченні чисельності або штату працівників, при ліквідації, реорганізації       або    перепрофілюванні підприємства, установи, організації ;

вдова (вдівець) загиблого або померлого військовослужбовця, а також дружина (чоловік) військовослужбовця, який пропав безвісти під час проходження військової служби, у разі якщо вона (він) не взяла (не взяв) інший шлюб, та її (його) неповнолітні діти або повнолітні діти – інваліди з дитинства, батьки військовослужбовця, які перебували на його утриманні, мають право на пільги, передбачені Законом України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”;

Кабінетом Міністрів України, місцевими Радами, підприємствами, установами, організаціями можуть встановлюватися інші пільги та гарантії соціального захисту сімей військовослужбовців.

 

Що робити, коли принесли повістку?

 

Після набрання чинності Указу Президента України, щодо проведення чергового призову, громадяни, яким надійшла повістка – зобов’язані прибути до територіального центру комплектування та соціальної підтримки у термін, зазначений у повістці.

У разі якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку зобов’язані з’явитися до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову, визначеного Указом Президента України.

 

Що робити, якщо не отримував повістки?

 

У разі якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку (відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу») зобов’язані з’явитися до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову, визначеного Указом Президента України.

За ухилення від строкової військової служби громадяни України несуть відповідальність згідно адміністративного та кримінального кодексів

 

Витяг з Кодексу України про адміністративні правопорушення

 

Стаття 210. “Порушення військовозобов’язаними чи призовниками законодавства про військовий обов’язок і військову службу”

Порушення військовозобов’язаними чи призовниками правил військового обліку, неявка їх на виклик до військового комісаріату без поважних причин або несвоєчасне подання в обліковий орган, де вони перебувають на військовому обліку, відомостей про зміну місця проживання, освіти, місця роботи, посади, а також порушення порядку проходження навчальних зборів (занять) у навчальних закладах Товариства сприяння обороні України та професійно-технічних навчальних закладах -тягнуть за собою накладення штрафу від п’яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті або частиною першою статті 211 цього Кодексу, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, – тягне за собою накладення штрафу від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Стаття 211. “Умисне зіпсуття обліково-військових документів чи втрата їх з необережності”

 

Умисне зіпсуття або недбале зберігання військовозобов’язаними і призовниками обліково-військових документів (військових квитків і посвідчень про приписку до призовних дільниць), яке спричинило їх втрату, – тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених частиною першою цієї статті або частиною першою статті 210 цього Кодексу, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, – тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Витяг з Кримінального кодексу України

 

Стаття 335. “Ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу”

Ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу – карається обмеженням волі на строк до трьох років.

Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам (за їх бажанням), які мають:

1) непрацездатних батька і матір чи одинокого непрацездатного батька (одиноку непрацездатну матір) або непрацездатних осіб, під опікою, піклуванням чи на утриманні яких перебував призовник, або осіб, над якими призовник здійснює опіку чи піклування, якщо вони не мають інших працездатних осіб – громадян України, зобов’язаних відповідно до законодавства їх утримувати. Непрацездатність зазначених осіб визначається в порядку, встановленому законодавством;

2) неповнолітніх рідних братів і сестер або непрацездатних рідних братів і сестер незалежно від їх віку, якщо вони не мають інших працездатних осіб, крім призовника, зобов’язаних відповідно до законодавства їх утримувати;

3) одинокого батька або одиноку матір, у яких на утриманні перебувають двоє чи більше неповнолітніх дітей, до досягнення старшим із них повноліття за умови офіційного працевлаштування призовника;

4) дитину віком до трьох років або дитину старшу трьох років, яка виховується без матері у зв’язку з її смертю або за рішенням суду;

5) двох і більше дітей;

6) дитину-інваліда;

7) дружину-інваліда;

8) вагітну дружину.

9) Відстрочка надається призовнику, який є особою з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

10) У разі якщо призову на строкову військову службу підлягають кілька синів одночасно, відстрочка може надаватися одному з них за їх бажанням з урахуванням пропозиції батьків на час проходження строкової військової служби братами, до звільнення в запас одного з них.

11) За станом здоров’я на строк до одного року надається призовникам, які визнані під час медичного огляду тимчасово непридатними до військової служби.

12) Для здобуття освіти на весь період навчання надається громадянам призовного віку, які навчаються:

– у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах з денною формою навчання. У разі досягнення такими призовниками 21-річного віку відстрочка втрачає силу;

 – у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття наступного вищого освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти; – у середніх або вищих духовних навчальних закладах з денною формою навчання;

– в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва. громадяни призовного віку, відраховані з навчальних закладів за власним бажанням, за невиконання навчального плану, порушення умов контракту або недисциплінованість втрачають право на відстрочку.

 

13) Педагогічним працівникам з повною вищою освітою, основним місцем роботи яких є загальноосвітні навчальні заклади, за умови повного навантаження на займаній посаді, – на весь період їх роботи за спеціальністю.

14) Медичним працівникам, за умови повного навантаження на займаній посаді, – на весь період їх роботи за фахом у сільській місцевості.

15) Священнослужителям, які закінчили вищі або середні духовні навчальні заклади і займають посаду в релігійних організаціях, що діють за статутом (положенням), зареєстрованим у встановленому порядку, – на час виконання обов’язків священнослужителя.

16) Сільським, селищним, міським головам – на строк виконання ними цих повноважень.

17) Особам, які мають науковий ступінь кандидата (доктора) наук та працюють на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь, – на весь період їх роботи за цією спеціальністю.

18) Резервістам – на весь період служби у військовому резерві..

19) Поліцейським – на весь період їх служби.

20) Призовникам, яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення або стосовно яких кримінальна справа розглядається судом, – до прийняття відповідного рішення.

Головним завданням призову на військову службу офіцерів запасу є набуття офіцерами, які свого часу закінчили військові кафедри при цивільних навчальних закладах, практичного досвіду служби, перепідготовки, та, в цілому, збільшення кількості військово-навчених осіб у запасі.

На військову службу за призовом серед офіцерів запасу відбирають кандидатів віком до 43 років, які пройшли повний курс військової підготовки, склали встановлені іспити, мають вищу освіту за освітнім ступенем не нижче ніж «бакалавр» і які не служили у ЗСУ. Відбір організовано на рівних засадах як для чоловіків, так і для жінок. Термін проходження служби – 18 місяців.

Відразу до військових частин офіцери не потрапляють – спочатку вони стануть слухачами курсів підготовки та перепідготовки при профільних військових вишах. Навчання триває три місяці. За результатами роботи мандатних комісій при вишах офіцерів призначать на вакантні посади у військових частинах небойового складу. В район проведення ООС офіцери не направляються, але після 6 місяців вони зможуть укласти контракт.

Призову не підлягають офіцери запасу, які проходили військову службу та службу у військовому резерві

Відповідно до ч. 3 ст. 119 Кодексу законів про працю України, за працівниками, призваними на військову службу за призовом осіб офіцерського складу або прийнятими на військову службу за контрактом, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності й у фізичних осіб-підприємців, у яких вони працювали на час призову. Таким працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Фактично це означає, що особа має право на дві зарплати одночасно – цивільну (за місцем роботи) та в ЗСУ.

Під час проходження служби офіцерам надається щорічна чергова відпустка терміном 30 діб, забезпечується проживання, а тим, хто орендує житло – виплачується компенсація.

Грошове забезпечення та соціальний захист відповідає рівню офіцерів військової служби за контрактом.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь