A A A K K K
для людей із порушенням зору
Великобудищанська громада
Полтавська область, Миргородський район

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВЕЛИКОБУДИЩАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Дата: 17.12.2021 12:16
Кількість переглядів: 541

 

І. Загальні положення

 1. Положення про виконавчий комітет сільської ради (далі Положення) розроблено на виконання законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та визначає загальний порядок організації роботи виконавчого комітету Великобудищанської сільської ради.

 2. Виконавчий комітет Великобудищанської сільської ради (далі - виконавчий комітет) є виконавчим органом сільської ради, який утворюється сільською радою на строк її повноважень для здійснення організаційно-правового, інформаційного, аналітичного, матеріально-технічного забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяння взаємодії і зв’язків сільської ради з територіальною громадою, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

 3. Повне найменування – Виконавчий комітет Великобудищанської сільської ради.

      Скорочене найменування – ВК Великобудищанської сільської ради.

 1. Місцезнаходження: 37320, Полтавська обл., Миргородський р-н, село Великі Будища, вулиця Миру, будинок 1.

 2. Великобудищанська сільська рада за пропозицією голови сільської ради визначає чисельність та затверджує персональний склад виконавчого комітету.

 3. Виконавчий комітет утворюється у складі відповідно сільського голови, заступників сільського голови, керуючого справами виконавчого комітету, керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб. До складу виконавчого комітету Великобудищанської  сільської ради входять також за посадою секретар відповідної ради, старости.

 4. До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати відповідної ради, крім секретаря ради. Під час добору кандидатур до складу виконавчого комітету, сільський голова враховує пропозиції постійних комісій сільської ради.

 5. Очолює виконавчий комітет голова Великобудищанської сільської ради. У виконавчому комітеті функції секретаря виконавчого комітету за рішенням ради може здійснювати секретар відповідної ради.

 6. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з виконанням обов’язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів місцевого бюджету.

 

 1. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені законодавством для сільського голови.

 2. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

 3. Після закінчення повноважень сільської ради її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

 4. Виконавчий комітет сільської ради є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, рахунок в установах банку.

 5. Організація діяльності виконавчого комітету визначається регламентом діяльності Великобудищанської сільської ради та цим Положенням, затвердженим рішенням сесії Великобудищанської сільської ради.

 6. Виконавчий комітет правомочний вирішувати питання, що належать до компетенції виконавчих органів ради, здійснює функції управління відповідно до чинного законодавства, є незалежним у виборі форм і методів своєї діяльності, організації виконання власних рішень, рішень ради, органів законодавчої та виконавчої влади.

 7. Робота виконавчого комітету будується планово на основі колегіальності, гласності і відкритості, з урахуванням громадської думки та персональної відповідальності у вирішенні питань.

 8.  Діловодство у виконавчому комітеті ведеться державною мовою.

ІІ. Формування виконавчого комітету

 1. Кандидатури членів виконавчого комітету та секретаря виконавчого комітету ради вносить на розгляд ради голова Великобудищанської сільської ради.

 2. Внесені на розгляд ради кандидатури заступника сільського голови, секретаря виконавчого комітету обговорюються у постійних комісіях, депутатських фракціях та групах, які готують щодо кандидатур мотивовані висновки і за потреби роблять доповідні на пленарних засіданнях.

 3. Розгляд кандидатур до складу виконавчого комітету постійними комісіями ради відбувається за участі цих кандидатів, якими депутати можуть ставити запитання та отримувати необхідні відповіді.

 4. В обговоренні кандидатури на членів виконавчого комітету можуть брати участь тільки депутати.

 5. Рада приймає рішення про голосування щодо кожної кандидатури окремо чи списком.

 6. Якщо запропонована сільським головою кандидатура не отримала підтримки необхідної більшості депутатів, сільський голова у десятиденний термін представляє раді кандидатуру, щодо якої проводиться нове обговорення і голосування.

IІІ. Повноваження виконавчого комітету сільської ради

 1. Повноваження виконавчого комітету, виконавчих органів ради, порядок його діяльності визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими нормативними актами, рішеннями Великобудищанської сільської ради, Регламентом Великобудищанської сільської ради та цим Положенням.

 2. Виконавчий комітет сільської ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів ради.

 3. Виконавчий комітет ради:

  • попередньо розглядає проєкти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проєкти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради;

  • координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

  • має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб.

ІV. Нормативно-правові акти виконавчого комітету

 1. Виконавчий комітет сільської ради в межах своїх повноважень на своїх засіданнях, які є правомочними за умови присутності більше половини загального складу виконавчого комітету, приймає рішення.

 2. Рішення виконавчого комітету приймаються більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету і підписуються головою. У разі незгоди сільського голови з рішенням виконавчого комітету, він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та винести це питання на розгляд відповідної ради. Рішення виконавчого комітету з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані відповідною радою.

 3. Рішення виконавчого комітету, прийняті в межах його компетенції, обов’язкові для виконання всіма розташованими на території громади, підприємствами й установами незалежно від їх організаційно-правових форм, а також органами місцевого самоврядування і громадянами.

 4. Сільський голова в межах своїх повноважень видає розпорядження.

 5. Розпорядження реєструються діловодом, розмножуються в необхідній для розсилки кількості і направляються за призначенням.

 6. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.

V. Організація роботи виконавчого комітету

 1. Для забезпечення організації роботи сільський голова своїм розпорядженням здійснює розподіл функціональних обов’язків.

 2. Організацію роботи виконавчого комітету забезпечує секретар виконавчого комітету.

 3. Планування роботи виконавчого комітету є одним із засобів організаційного забезпечення його діяльності. Порядок планування роботи виконавчого комітету сільської ради встановлює сільський голова.

 4. Основною формою роботи виконавчого комітету сільської ради є його засідання.

 5. Організація контролю та роботи з документами у виконавчому комітеті здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства та цього Положення.

VI. Планування роботи виконавчого комітету

 

1. Планування роботи виконавчого комітету здійснюється відповідно до плану роботи виконавчого комітету та щомісячного плану заходів, що проводяться радою та її виконавчим комітетом.

2. План роботи виконавчого комітету складається загальним відділом за пропозиціями заступників сільського голови, керуючого справами виконавчого комітету, членів виконавчого комітету та керівників виконавчих органів ради на півріччя до 15 червня та 15 грудня поточного року й затверджується на засіданні виконавчого комітету.

3. План роботи виконавчого комітету містить такі розділи:

- календарний план засідань виконавчого комітету;

- перелік планових питань, які розглядаються на засіданнях виконавчого комітету.

4. У плані роботи виконавчого комітету вказуються дата проведення засідання виконавчого комітету, питання, які виносяться на розгляд виконавчого комітету, та відповідальний за підготовку питання.

5. Зміни і доповнення до плану роботи виконавчого комітету можуть бути внесені тільки за рішенням виконавчого комітету.

6. План роботи виконавчого комітету не пізніше як у п’ятиденний строк після його затвердження надсилається виконавчим органам та виконавцям, зазначеним у плані.

7. Контроль за виконанням плану роботи виконавчого комітету здійснюється загальним відділом.

8. При розгляді плану роботи на наступне півріччя керуючий справами виконавчого комітету інформує виконком про виконання плану роботи за попереднє півріччя.

9. У виконавчому комітеті складається щомісячний план проведення основних організаційних заходів, який готується загальним відділом та подається на затвердження сільському голові до 28 числа попереднього місяця.

 

VII. Засідання виконавчого комітету

 

1. Засідання виконавчого комітету скликаються відповідно сільським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції - заступником сільського голови в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

2. Проєкт порядку денного засідання виконавчого комітету формується загальним відділом, до якого включаються проєкти рішень виконавчого комітету. Порядок денний засідання виконавчого комітету, в якому відведено час на розгляд кожного питання, визначаються доповідачі та співдоповідачі з кожного окремого питання, затверджується виконавчим комітетом на початку засідання. Включення або виключення питань із порядку денного, наданого на розгляд виконавчого комітету, відбувається шляхом прийняття рішення більшістю голосів від загального складу членів виконавчого комітету.

3. На розгляд виконавчого комітету виносяться питання соціально-економічного розвитку громади, бюджету та фінансів, управління майном, приватизації та підприємництва, розвитку гуманітарної сфери, обслуговування населення, охорони довкілля, забезпечення законності і правопорядку тощо.

4. Підготовка проєкту порядку денного засідання виконавчого комітету здійснюється із урахуванням пропозицій членів виконавчого комітету.

5. Підготовку проєкту порядку денного засідання виконавчого комітету, список осіб, які запрошуються на засідання, забезпечує секретар виконавчого комітету і після погодження із сільським головою доводить до відома членів виконавчого комітету і виконавців.

6. Відповідно до погодженого порядку денного засідання виконавчого комітету визначеними доповідачами готуються довідка та проєкти рішень виконавчого комітету.

7. Проєкт рішення з основного питання не повинен перевищувати 2 аркушів.

8. У проєктах рішень, що вносяться разом з довідкою, стисло викладається суть питання, визначаються конкретні завдання, виконавці та строки виконання, особи, які здійснюють контроль.

9. Під час засідання виконавчого комітету ведеться протокол, який є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення і прийняття відповідних рішень, рекомендацій чи висновків засідання.

10. Протокол засідання виконавчого комітету оформляється секретарем виконавчого комітету протягом 2 днів і підписується сільським головою.

11. В умовах запровадження надзвичайної ситуації або надзвичайного стану, спричинених спалахами епідемій та пандемій, що створюють загрозу життю і здоров’ю значних верств населення та введення такого стану відповідного до законодавства на всій території України або окремих територіях засідання виконавчого комітету можуть проводитися в режимі відеоконференції/аудіо конференцій або з використанням електронного цифрового підпису (дистанційне засідання).

12. До порядку денного дистанційних засідань можуть включатися виключно питання невідкладного внесення змін до місцевого бюджету, інші питання, щодо невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами епідемій та пандемій чи реалізації повноважень, пов’язаних з такими обставинами, процедурні питання.

13. Рішення про дистанційне засідання доводиться до відома членів виконавчого комітету не пізніш як за 24 години до його початку із зазначенням порядку денного та порядку доступу до трансляції дистанційного засідання.

 

VIIІ. Прийняття рішень

 

1. З усіх питань порядку денного з урахуванням змін і доповнень до проєктів, що виникли в процесі обговорення на засіданні, виконавчий комітет приймає рішення. Рішення виконавчого комітету приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету.

2. Рішення виконавчого комітету можуть прийматися без обговорення, якщо до проєкту рішення не надійшло зауважень, і на цьому не наполягає ніхто із членів виконавчого комітету.

3. У разі незгоди сільського голови з рішенням виконавчого комітету, він може зупинити його дію своїм розпорядженням та винести це питання на розгляд ради.

4. Рішення, прийняті з урахуванням висловлених у ході обговорення зауважень, протягом п’яти днів після засідання виконавчого комітету, крім рішень, для яких виконавчий комітет установив інший термін, доопрацьовуються виконавцями та передаються до загального відділу, який надає їх на підпис сільському голові, а в разі його відсутності з поважних причин, – посадовій особі, яка здійснює його повноваження. Рішення виконавчого комітету підписуються сільським головою, а в разі його відсутності з поважних причин, – посадовою особою, яка здійснює його повноваження, додатки до рішень – керівниками виконавчих органів ради на лицьовому боці останнього аркуша додатка. Якщо додатки до рішень виконавчого комітету об’єднують декілька напрямків діяльності виконавчих органів ради або стосуються управлінської діяльності, їх підписує керуючий справами виконавчого комітету.

5. Підписані рішення реєструються загальним відділом шляхом присвоєння порядкового реєстраційного номера. Порядкова нумерація рішень здійснюється в межах календарного року, починаючи з початку року. Датою реєстрації рішення виконавчого комітету є дата його прийняття. Дата і номер рішення зазначаються у визначеному на бланку місці.

6. Тиражування і розсилка копій рішень виконавчого комітету забезпечується загальним відділом в 5-денний термін.

7. Контроль за виконанням рішень здійснюється зазначеними в них посадовими особами.

 

ІХ. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування

 

 1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою, державою, юридичними та фізичними особами.

 2. Підстави, види і порядок відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування визначаються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.

 

 

 

 

Секретар сільської ради ___________________         Л.І.Даниленко

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь